โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
89/1 หมู่ที่ 3 บ้านคลองตะเคียน  ตำบลคลองพลู  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพัฒน์ เจนจิรวัฒนา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายกำพล กิตติเมธีวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเนา แซ่โค้ว
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ เดชอุดมไพศาล
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล ตั๊นวิเศษ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุลย์ ครองชนม์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการธนัญชัย ธนปาโล
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา