โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
56 หมู่ที่ 3 บ้านคลองตะเคียน   ตำบลคลองพลู  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
เบอร์โทรศัพท์ 0944811089
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางณัฐกฤตา สิงห์ทอง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ