โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
89/1 หมู่ที่ 3 บ้านคลองตะเคียน  ตำบลคลองพลู  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางณัฐกฤตา สิงห์ทอง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ