โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
56 หมู่ที่ 3 บ้านคลองตะเคียน   ตำบลคลองพลู  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
เบอร์โทรศัพท์ 033-003733
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางณัฐกฤตา สิงห์ทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ