กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวณัฐกฤตา พึ่งสว่าง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1