กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางรัตนาวรรณ จันทราช
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวปภัสสร ศรีวะโสภา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวอิษฎาอร แท่นแสง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1