โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
56 หมู่ที่ 3 บ้านคลองตะเคียน   ตำบลคลองพลู  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
เบอร์โทรศัพท์ 033-003733
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางรัตนาวรรณ จันทราช
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววีณา จินดาศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาวเกศราภรณ์ แทนศิลป
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0