กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางรัตนาวรรณ จันทราช
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวปภัสสร ศรีวะโสภา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0983597149

นางสาวอิษฎาอร แท่นแสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0864186895