กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางรัตนาวรรณ จันทราช
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวปภัสสร ศรีวะโสภา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0983597149

นางสาวอิษฎาอร แท่นแสง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0864186895