กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางรัตนาวรรณ จันทราช
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวปภัสสร ศรีวะโสภา
ครูผู้ช่วย

นางสาวอิษฎาอร แท่นแสง
ครูผู้ช่วย