กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวประภัสสร สาระธนะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวชไมพร อาสนสุวรรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0982176325
อีเมล์ : chamaipon2535@hotmail.co.th