กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวประภัสสร สาระธนะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายธีรัวฒน์ นามปะเส
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3