กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวประภัสสร สาระธนะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี