ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคารเรียน สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน สปช.105/29

ปีที่สร้าง 2542
อาคารเรียน สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์ อื่นๆ(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2517
อาคารอเนกประสงค์ 313
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2536
บ้านพักครู สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2536
บ้านพักครู บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2555
ส้วม สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม อื่นๆ
ปีที่สร้าง 2558