ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคารเรียน สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน สปช.105/26
 
ปีที่สร้าง 2542
อาคารเรียน สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์ 313
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2536
บ้านพักครู สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2536
บ้านพักครู บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2555
บ้านพักครู 205/26 ปีที่สร้าง 2563
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 ปีที่สร้าง 2560