ระเบียบโรงเรียน
ระเบียบโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ว่าด้วยแนวการปฏิบัติของนักเรียน พ.ศ. 2565
ระเบียบโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ว่าด้วยสภานักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน พ.ศ. 2565