กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพิภพ แสงเขียว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ