โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
89/1 หมู่ที่ 3 บ้านคลองตะเคียน  ตำบลคลองพลู  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
ปฐมวัย

นางนพพร มาลัย
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวกาญจนรัตน์ เงินพลับพลา
ครูผู้ช่วย