ปฐมวัย

นางนพพร มาลัย
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวกาญจนรัตน์ เงินพลับพลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2