คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางนพพร มาลัย
ครู คศ.1
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวกาญจนรัตน์ เงินพลับพลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3