กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจิรประภา คนเพียร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวปวีณา ขันทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1