โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
89/1 หมู่ที่ 3 บ้านคลองตะเคียน  ตำบลคลองพลู  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่