กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจิรประภา คนเพียร
ครูผู้ช่วย