กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวจิรประภา คนเพียร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0876991539

นางสาวปวีณา ขันทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1