ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ก.ค. 63 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
13 ส.ค. 62 ถึง 16 ส.ค. 62 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
นางสาวประภัสสร สาระธนะ
09 ส.ค. 62 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
นางสาวสถาพร นามา