โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
56 หมู่ที่ 3 บ้านคลองตะเคียน   ตำบลคลองพลู  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
เบอร์โทรศัพท์ 033-003733
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 ส.ค. 62 ถึง 16 ส.ค. 62 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
นางสาวประภัสสร สาระธนะ
09 ส.ค. 62 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
นางสาวสถาพร นามา