กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพรรณิกา เบ้าเพิ้ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1