โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
56 หมู่ที่ 3 บ้านคลองตะเคียน   ตำบลคลองพลู  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
เบอร์โทรศัพท์ 033-003733
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนงนุช เงินดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพรรณิกา เบ้าเพิ้ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1