กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพรรณิกา เบ้าเพิ้ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวปิยะพร เรืองศิริกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0618253013
อีเมล์ : Piyaporn33666@gmail.com