โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
89/1 หมู่ที่ 3 บ้านคลองตะเคียน  ตำบลคลองพลู  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนงนุช เงินดี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพรรณิกา เบ้าเพิ้ง
ครูผู้ช่วย

นางสาววิไล ทองพันชั่ง
พนักงานราชการ