กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพรรณิกา เบ้าเพิ้ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1