กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพรรณิกา เบ้าเพิ้ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1