วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา


วิสัยทัศน์

โรงเรียนดีมีคุณภาพชุมชนส่งเสริมสร้างคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน


ปรัชญา

ปัญญานั้นแลประเสริฐกว่าทรัพย์