ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปกsar Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 566.44 KB 146799
คำนำsar Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.83 KB 146810
sarส่วนที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.91 KB 146367
sarส่วนที่2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 146639
sarส่วนที่3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 304.73 KB 146627
sarส่วนที่4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 565.25 KB 146785
ภาคผนวก Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 180.34 KB 146611
หลักสูตรสถานศึกษา
>กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 123858
>กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 123863
>กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 123868
>กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 123867
>กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 123859
>กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 123860
>กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 123865
>กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 123871
หลักสูตรสถานศึกษา (รวมทั้งหมด) โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.05 MB 124541
หลักสูตร กอท.และทักษะอาชีพ 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 146689
เอกสารภายในโรงเรียน
>แผนปฏิบัติการ 2564 145507
คำสั่งมอบหมายงาน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.97 MB 146396
แผนปฏิบัติการ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.05 MB 146447
แผนปฏิบัติการ 3 ปีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 146420
คู่มือ
คูมือและมาตรฐานการปฎิบัติงาน กลุ่มบริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 704.57 KB 146603
คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 699.73 KB 146577
คู่มือการปฏิบัติงาน บริหาารงานทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 645.84 KB 146693
คู่มือการปฎิบัติงาน บริหารงานการเงินและงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 735.53 KB 146707
Sar
>Sar 2563 145491
เล่ม SAR 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.33 MB 146389
เล่ม SAR 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.39 MB 146547