ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปกsar Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 566.44 KB 27333
คำนำsar Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.83 KB 27019
sarส่วนที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.91 KB 26887
sarส่วนที่2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 27158
sarส่วนที่3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 304.73 KB 27160
sarส่วนที่4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 565.25 KB 27326
ภาคผนวก Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 180.34 KB 27117
หลักสูตรสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 4407
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 4407
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 4407
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 4408
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 4408
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4407
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 4408
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4409
หลักสูตรสถานศึกษา (รวมทั้งหมด) โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.05 MB 5079
หลักสูตร กอท.และทักษะอาชีพ 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 27183
เอกสารภายในโรงเรียน
แผนปฏิบัติการ 2564 26042
คำสั่งมอบหมายงาน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.97 MB 26940
แผนปฏิบัติการ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.05 MB 26994
แผนปฏิบัติการ 3 ปีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 26938
คู่มือ
คูมือและมาตรฐานการปฎิบัติงาน กลุ่มบริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 704.57 KB 27139
คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 699.73 KB 27112
คู่มือการปฏิบัติงาน บริหาารงานทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 645.84 KB 27217
คู่มือการปฎิบัติงาน บริหารงานการเงินและงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 735.53 KB 27245
Sar
Sar 2563 26037
เล่ม SAR 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.33 MB 26931
เล่ม SAR 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.39 MB 27085