ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปกsar Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 566.44 KB 146798
คำนำsar Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.83 KB 146803
sarส่วนที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.91 KB 146359
sarส่วนที่2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 146631
sarส่วนที่3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 304.73 KB 146620
sarส่วนที่4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 565.25 KB 146784
ภาคผนวก Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 180.34 KB 146604
หลักสูตรสถานศึกษา
>กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 123857
>กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 123861
>กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 123860
>กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 123860
>กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 123858
>กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 123859
>กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 123858
>กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 123864
หลักสูตรสถานศึกษา (รวมทั้งหมด) โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.05 MB 124534
หลักสูตร กอท.และทักษะอาชีพ 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 146688
เอกสารภายในโรงเรียน
>แผนปฏิบัติการ 2564 145502
คำสั่งมอบหมายงาน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.97 MB 146395
แผนปฏิบัติการ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.05 MB 146446
แผนปฏิบัติการ 3 ปีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 146413
คู่มือ
คูมือและมาตรฐานการปฎิบัติงาน กลุ่มบริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 704.57 KB 146594
คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 699.73 KB 146570
คู่มือการปฏิบัติงาน บริหาารงานทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 645.84 KB 146692
คู่มือการปฎิบัติงาน บริหารงานการเงินและงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 735.53 KB 146700
Sar
>Sar 2563 145490
เล่ม SAR 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.33 MB 146388
เล่ม SAR 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.39 MB 146540