โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
56 หมู่ที่ 3 บ้านคลองตะเคียน   ตำบลคลองพลู  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
เบอร์โทรศัพท์ 033-003733
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชื่อนักเรียน : ด.ช.กิจชัย สมรัตน์ ด.ช.ธนกฤต เดชโชคอุดม ด.ช.ธนโชติ จำบุญ ด.ช.ธีรเจต สินสะโน ด.ช.รัตนา เปา เด็กช
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2560,10:26   อ่าน 188 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชื่อนักเรียน : เด็กชายจม เป๊าะ เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์ขาว
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2560,10:22   อ่าน 162 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงบัณฑิตา แย้มศรี เด็กหญิงวาสิตา เทียมไพสง
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2560,10:19   อ่าน 180 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ชิดชนก พุ่มจันทร์ ด.ญ.มัลฑิชา อ่อนทา ด.ญ.นภัสสร จันทนะ ด.ญ.วรรณษา ผึ้งทอง ด.ญ.อรอุษา พรมหาร
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2560,10:15   อ่าน 153 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธีรนาฏ แสนจันทร์
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2560,10:09   อ่าน 411 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงภัทราพร จันทร์โสภา
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2560,10:08   อ่าน 169 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกรรณิกา ธานีรัตน์ เด็กหญิงสุณีรัตน์ เลาเลิศ
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2560,10:06   อ่าน 184 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2560,10:03   อ่าน 178 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปราณี พนากูล เด็กหญิงหรรษา สว่างแสง เด็กชายเดวิด เสียงพัน
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2560,09:57   อ่าน 444 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงชิดชนก พุ่มจันทร์ เด็กหญิงนภัสสร จันทนะ เด็กหญิงวรรณษา ผึ้งทอง
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2560,09:54   อ่าน 192 ครั้ง