คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนม์นิภา แสงอุทัย
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอารยา ขอสีกลาง
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐธิดา แพทย์เมืองจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวรชิต สิทธาสระน้อย
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงแหม่ม พรมรักษา
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพรพรรณ หงษ์อ่อน
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภัคจิรา กออย่ากลาง
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรรณิภา วงเวียน
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสโรชา ใจเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนาวุธ สมภักดี
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชวลิต ทองมาลัย
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุกัลย์ เกิดทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกรรชัย คำภูเวียง
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสายชล จันทบุตร
ตำแหน่ง : เลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น :