โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
56 หมู่ที่ 3 บ้านคลองตะเคียน   ตำบลคลองพลู  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
เบอร์โทรศัพท์ 0944811089
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุนิสา พลานุ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายพฤษพล กว้างนอก
ครู คศ.1