โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
56 หมู่ที่ 3 บ้านคลองตะเคียน   ตำบลคลองพลู  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
เบอร์โทรศัพท์ 033-003733
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสถาพร นามา
ครูผู้ช่วย

นางสาวกานติมา อาจนุการ
ครูผู้ช่วย