กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสถาพร นามา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 091-8282666

นางสาวกานติมา อาจนุการ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0910651525