กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสถาพร นามา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวกานติมา อาจนุการ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4