โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
89/1 หมู่ที่ 3 บ้านคลองตะเคียน  ตำบลคลองพลู  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุนิสา พลานุ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายพฤษพล กว้างนอก
ครู คศ.1