กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวประภัสสร พันธ์พัฒน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3