โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
89/1 หมู่ที่ 3 บ้านคลองตะเคียน  ตำบลคลองพลู  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอารีย์ ชาภูวิง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวประภัสสร พันธ์พัฒน์
ครูผู้ช่วย