กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ธีรวัฒน์ นามปะเส
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3