กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ธีรวัฒน์ นามปะเส
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0877703557