โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
56 หมู่ที่ 3 บ้านคลองตะเคียน   ตำบลคลองพลู  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
เบอร์โทรศัพท์ 0944811089
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอารีย์ ชาภูวิง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวประภัสสร พันธ์พัฒน์
ครูผู้ช่วย