ข่าวประชาสัมพันธ์
เลื่อนเปิดเรียน 1 มิ.ย. 2564
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 64
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ
โพสเมื่อ : 14 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 2564
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 64
กิจกรรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน “การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน”
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 64
นิเทศ ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 64
การจัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 64
การทดสอบการอ่าน (RT)
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 64
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการของสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 64
การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 64
รับมอบคอมพิวเตอร์ จากบริษัทหินคม-เขาแหลม จำกัด โดยคุณคิ้ม เจนจิรวัฒนา
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 64
กำหนดการสอบปลายภาค 2/2563
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 64
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาลูกเสือสำรอง , ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 64
ติดตามตรวจสอบ ด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุและการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 64
การทดสอบ Pre NT และ Pre O-NET
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 64
นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมสถานศึกษา ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 64
เปิดเรียน 1 กุมภาพันธ์ 2564
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 64
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1 กุมภาพันธ์ 2564
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 64
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 64
ประกาศ!! ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 64