รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี