แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ