ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งมอบหมายงาน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.97 MB 171318
แผนปฏิบัติการ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.05 MB 171326
หลักสูตร กอท.และทักษะอาชีพ 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 171323
คูมือและมาตรฐานการปฎิบัติงาน กลุ่มบริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 704.57 KB 171312
คู่มือการปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 699.73 KB 171311
คู่มือการปฏิบัติงาน บริหาารงานทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 645.84 KB 171312
คู่มือการปฎิบัติงาน บริหารงานการเงินและงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 735.53 KB 171312
แผนปฏิบัติการ 3 ปีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 171342
เล่ม SAR 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.33 MB 171382
เล่ม SAR 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.39 MB 171392
ปกsar Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 566.44 KB 171408
คำนำsar Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.83 KB 171826
sarส่วนที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.91 KB 171448
sarส่วนที่2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 171445
sarส่วนที่3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 304.73 KB 171415
sarส่วนที่4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 565.25 KB 171428
ภาคผนวก Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 180.34 KB 171514