โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
89/1 หมู่ที่ 3 บ้านคลองตะเคียน  ตำบลคลองพลู  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา


วิสัยทัศน์

สร้างโอกาสทางการศึกษา  มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม มีความรู้ มีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยี ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา


ปรัชญา

ปัญญานั้นแลประเสริฐกว่าทรัพย์