โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน
56 หมู่ที่ 3 บ้านคลองตะเคียน   ตำบลคลองพลู  อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
เบอร์โทรศัพท์ 0944811089
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  ตำบลคลองพลู  อำเภอหนองใหญ่  จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่  14  ไร่ 6 ตารางวา  เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2517  โดยมี  กำนันบุญกรอง ฉันทวัตวงศ์  เป็นผู้นำร่วมกับนายทอง  เจนจิรวัฒนา  และนายเซ่ง คูหะมณี  พร้อมด้วยประชาชนชาวบ้านคลองตะเคียนช่วยกันก่อสร้าง เป็นอาคารไม้พื้นปูนซีเมนต์  ตีฝาโดยรอบโดยมิได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด  ในระยะแรกตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม  2527  การประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี มีมติให้ยกระดับโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูสาขาคลองตะเคียนแห่งนี้ให้เป็นโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน ในวันที่ 6 มกราคม  2529  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรีได้ส่ง นายบุญลอย  ปานมุณี  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก  และเปิดสอนชั้นเด็กเล็กอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน  2529 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนได้เปิดทำการสอน  ในระดับชั้นก่อนประถมศึกษา คือ  ชั้นอนุบาล 1 และชั้นอนุบาล 2   ระดับประถมศึกษา  คือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และระดับมัธยมศึกษา  คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 2๑๘ คน  แบ่งเป็น  11  ห้องเรียน  มีครูประจำทำการสอน  ๑๓ คน  ลูกจ้างประจำ  1  คน  พนักงานราชการ ๒ คน  ครูอัตราจ้าง ๑ มีอาคารเรียน ๔ หลัง อาคารประกอบ ๒ หลัง  ห้องน้ำนักเรียน ๒ หลัง สนามกีฬา ๕ แห่ง  คือสนามฟุตบอล สนามตะกร้อ  สนามฟุตซอล สนามวอลเลย์บอล  สนามบาสเกตบอล  มีน้ำและไฟฟ้า  ใช้อย่างพอเพียง โดยคณะครูและนักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ภายใต้คำขวัญโรงเรียนว่า  พลานามัยดี  มีน้ำใจ  ใฝ่ศึกษา  พัฒนาสังคม“  และปรัชญาโรงเรียนว่า  ปัญญานั้นแลประเสริฐกว่าทรัพย์